Lening Contract


De kredietgever : ….. wonende: ….. te …..En
De kredietnemer: ….. wonende: ….. te …..Komen een leningsovereenkomst overeen met de volgende voorwaarden:

 

1. Hoofdsom De kredietgever stelt aan de kredietnemer ter beschikking een bedrag van € ….. Zegge ….., hierna te noemen de Hoofdsom. Het krediet komt ter beschikking door bijboeking per …<datum> op rekening ….. van de kredietnemer aangehouden bij … <bank> te … <plaats>.

 

2. Doel van de lening De lening is bedoeld voor …. en zal uitsluitend hiervoor worden gebruikt.

 

3. Vaststelling van de rente De rente die verschuldigd is, wordt berekend over de in die periode nog uitstaande hoofdsom. De rente bedraagt …. procent per jaar.

 

4. Rentebetaling De rente moet elke maand per de eerste van de maand worden betaald, voor het eerst per … <datum>.

 

5. Looptijd en terugbetaling van hoofdsom

De totale schuld (hoofdsom en rente) moet zijn afgelost op …. <datum>. De aflossing van de uitstaande hoofdsom gebeurt door betaling van ….gelijke termijnen van € …. De betaling moet plaats te vinden per de eerste dag van een maand, voor het eerst per … <datum>

 

6. Opzegging De lening kan door de kredietgever te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een termijn van … maand(en).

 

7. Opeisbaarheid Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden opgeëist, en de lening opgezegd als …… <bijvoorbeeld als de kredietnemer achter is met betalen en veertien dagen na sommatie per aangetekend schrijven nog niet heeft betaald>.

 

8. Vervroegd aflossen

De kredietnemer mag …. <wel of niet> vervroegd aflossen tot een maximum van € …. per kalenderjaar. Bij een vervroegde aflossing blijft de totale looptijd van aflossen onveranderd, maar vermindert het maandelijkse bedrag navenant, of wordt de looptijd navenant verkort <u moet hier kiezen>.

 

9. Andere kredieten De kredietnemer zal zonder schriftelijke toestemming van de kredietgever geen krediet- of geldleningsovereenkomsten met anderen aangaan na het sluiten van deze overeenkomst.

 

10 Overige bepalingen <Hier kunt u eventuele aanvullende voorwaarden regelen. Denk aan aflossingsschema’s (in het begin minder later wat meer), achterstanden bij betalen, en dergelijke>.